Casino錦標賽 - 百家樂    10/20(二) 06:00 ~ 10/27(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總中和次數 總追龍次數 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 4400205 1,741,000 2 7 當週累積中獎金額x 2.5% 43,525 - 43,525
2 6241365 1,730,000 1 7 當週累積中獎金額x 2.1% 36,330 - 36,330
3 12188538 870,000 2 - 當週累積中獎金額x 1.8% 15,660 - 15,660
最後更新時間:2020-10-20 21:40